امتیاز

خیر بلی سوال
      1-آیا در آستانه ی طلاق یا جدایی هستید 
      2- آیا با همسر خود اختلاف دائمی دارید؟
      3- آیا، بر خلاف میل باطنی خود، تنها زندگی می کنید و ناراحت هستید؟
      4- آیا از نظر عاطفی احساس خلأ می کنید؟
      5- آیا همسر شما دشواری های شغلی دارد؟ 
      6- آیا فرزندان شما،از نظر تحصیل یا شغل یا سلامت موجب نگرانی شما هستند؟ 
      7- آیا والدین شما ،از نظر شغل یا سلامت موجب نگرانی شما هستند؟
      8- آیا فرزندان یا همسر شما از نظر سلامت مشکل دارند؟
      9- آیا با والدین خود اختلافهای شدید داشته اید یا دارید؟
      10- آیا با فرزندان خود تعارض دارید؟
      11- آیا به بیماری مزمن گرفتار هستید،به طوری که شما را رنج می دهد یا ممکن است معلول کند؟
      12- آیا فعالیت های فرهنگی منظم دارید؟
      13- آیا سرگرمی های منظم دارید؟
      14- آیا نگرانی های اقتصادی دارید؟
      15- آیا از زندگی شهری بیزار هستید؟
      16- آیا در محیط آلوده زندگی می کنید؟
      جمع کل امتیاز ها 

تفسیر نتایج:

* پاسخ مثبت به هر یک از سؤالات 1،2،3،4،9،10،11و14، 20 امتیاز دارد.

* پاسخ مثبت به هریک از سؤالات 5،6،7،8،15،و 16 ،5 امتیاز دارد.

* پاسخ منفی به هر یک از سؤالات 12 و 13،5 امتیاز دارد.

اگر به دو سؤال اول پاسخ مثبت بدهید،بلافاصله 40 امتیاز به دست خواهید آورد.اگر جمع کل امتیاز ها 40 یا بیشتر باشد،مفهومش این خواهد بود که در بافت استرس زا زندگی می کنید و احتمال دارد به زودی فرسوده شوید.حتماً احساس می کنید که زندگی کاملی ندارید.لازم است کمی به خود بیایید،موقعیت را تحلیل کنید و آن را تغییر شکل دهید یا به نحوی جبران کنید.

اگر جمع امتیاز ها بین 15 و 40 باشد،مفهومش این خواهد بود که زندگی شخصی رضایت بخش ندارید.مواظب باشید روز به روز بدتر و حادتر نشود. بهتر است جهت بهبود از رضایت زندگی شخصی و کاهش فشارهای شخصی و استرس ها با مشاور هماهنگ شوید.

Go to top