ارتباطات و آزمون های زناشویی

(این آزمونها شامل موارد زیر می گردد)

آزمون شماره 1-مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

آزمون شماره 2-  آیا لیلی و مجنون واقعی هستید؟

Go to top