راز آرامش درون

راز آرامش درون خویشتن داری است.انرژی های خود را پراکنده نکن.آنها را تحت نظر داشته باش و مفید هدایت کن. راز آرامش درون در این است که کار را با حواس جمع و علاقه انجام دهی . مشاوره خانواده راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است.گذشته و آینده را در چرخه ی ذهنی ابدیت رها کن. راز آرامش درون در آسایش درون است.آسایش جسمانی،عاطفی،ذهنی و سپس معنوی است. راز آرامش درون در دل نبستن است.این را بدان که در حقیقت،هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد. راز آرامش درون در شادی است.افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن. راز آرامش درون در آرزو نداشتن است.این را بدان که شادی در درون تو جای دارد،نه خارج از وجود تو. راز آرامش درون در این است که همه چیز را همان طور که هست بپذیری.آنگاه با امید و آرامش در بهبودی آن قدم برداری. راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی.اما می توانی خودت را تغییر دهی. راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است.از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند اجتناب کن. راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است. راز آرامش درون در یک زندگی سالم است.هر روز ورزش کن،غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش. راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است. به آرمان هایت پاینده باش. راز آرامش درون در این است که در تمتم مراحل زندگی از حق پیروی کنی. راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است.این را بدان که آنچه حق توست،خود را به تو خواهد رساند. راز آرامش در گله مند نبودن است.آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر، تو به او بخشیده ای. راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آن ها را به موفقیت تبدیل کنی. راز آرامش درون در تمرین اراده است.حتی اگر نفست به شدت مخالف باشد. مشاوره ازدواج راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد،حتی هنگامیکه دیگران عبوس هستند. راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران،خود آنها را خوشحال کنی. راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانی. راز آرامش درون در بی آزار بودن است.هرگز به عمد کسی را نرنجان. راز آرامش درون کار کردن " در کنار" دیگران است، نه " در مقابل " آنها . اگر در درون خود آرامش نداشته باشید،جستجوی آن در سرچشمه های خارجی بیهوده است. لاروشه فوکالد"

Go to top