تفسیرروانشناسی نقاشی یک دختر9ساله

محمدخرسندی روانشناس 1.سطح ترسیمی: وسعت و نیروی خطوط: خطوط باوسعت حرکتی زیاد و خطوط پررنگ بخش قابل ملاحظه ای ازصفحه رااشغال کرده است. براساس وسعت خطوط می توان نتیجه گرفت که آزمودنی تا حدودی تمایلات برونگرایانه دارد ، اما خطوط پررنگ نیروی کشاننده ها را نشان می دهد که البته افراطی نمی باشد. ریتم یا آهنگ ترسیم: تصاویر ترسیمی یکنواخت بوده و فاقد تنوع می باشد. آدم های ترسیم شده توسط کودک قالبی، کلیشه ای، و یکنواخت می باشد و نقاشی فاقد تخیل و برون ریزی آزاد است و تاحدودی تمایلات انعطاف ناپذیر و وسواس گونه نمایان است. ناحیه ترسیم: ترسیم اشکال در کل فضای صفحه وجود دارد، اما آدمک ها در قسمت پایین و راست ترسیم شدند. ترسیم خانوداه در قسمت پایین و راست نشان دهنده اضطراب و تمایلات اینده نگری کودک است. جهت ترسیم: نقاشی از سمت چپ به راست کشیده شده است، پس کودک راست برتر است. با توجه به راست برتر بودن آزمودنی، جهت ترسیم طبیعی است و جانبی نشدن و واپس روی مطرح نیست. 2. سطح ساخت صوری: ارزشیابی غنا و درجه تکامل نقاشی: جزئیات بدنی، تناسب اجزای بدن، کوتاهی و بلندی افراد، تزئینات و ... رعایت نشده و نقاشی غنای کافی و متناسب را ندارد و بسیار ساده و ابتدایی می باشد با توجه به هوش مناسب کودک به نظر می رسد تا حدودی دچار وقفه و بازداری شده است و یا تحت تأثیر عوامل عاطفی ومحیطی بوده است. پویایی ترسیم و تعامل بین اشخاص (ریخت تعقلی یا حسی): نقاشی ریخت حسی- تعقلی آزمودنی را نمایان می سازد. چرا که اعضای خانواده ترسیم شده با هم تعامل ندارند. 3. سطح محتوا ی نقاشی و تفسیر روان تحلیل گری: تغییر شکل: چهره پدر، کودکانه کشیده شده و تفاوتی با پسر ندارد. اندازه پدر نیز تقریباهم اندازه مادر ترسیم شده است. به طور کلی در نقاشی این آزمودنی، چهره ها بسیار قالبی کشیده شدند. حذف: هیچ یک از اعضا حذف نشده اند. اضافات: کودک ابتدا یک خانم کشید و بالای آن نوشت مادر اما بعد آن را خط زد و نوشت خواهر، در حالی که او خواهر ندارد. این امر می تواند نشان دهنده این امر باشد که او به صورت ناهشیار دوست دارد نزد مادر باشد، اما در سطح هشیارآن را انکار کرده است.که بعد ازپاک کردن پدرراکشید. گرایش های عاطفی مثبت و منفی: گرایش عاطفی مثبت در این نقاشی در ارزنده سازی پدر نمایان است ( فردی که اول کشیده شده است). یعنی آزمودنی در موضوعی که برایش برتر است، ارزنده سازی کرده است. 4. مکانیزم های دفاعی: دفاع های من علیه اضطراب ناشی از تهدید بیرونی: تعارضاتی در این زمینه دیده می شود، به خصوص در زمینه خط زدن کلمه مادر و حذف آن، اما نشانه ای بارز در این زمینه دیده نمی شود. دفاع های من علیه اضطراب ناشی از کشاننده های درونی (بن): کوچک ترکشیدن بردارقبل ازخودش و نسبت دادن تمایلات پرخاشگرانه به او و تنبیه شدن او توسط دیگران، اضطراب آزمودنی را در زمینه ی کشاننده های دورنی نشان می دهد. طوری که او تمایلات خود را در وی فرافکنی کرده است. اضطراب برابر فرامن: احساس گناهکاری فرامنی دیده نمی شود. 5. چگونگی بیان گرایش ها و دفاع های من در ترسیم فرد ارزنده سازی شده: پدر، ارزنده سازی شده است، چون اول از همه کشیده شده است. فرد ناارزنده سازی شده: برادر، ناارزنده سازی شده است، زیرا وی را کوچکتر از همه کشیده است نا ارزنده سازی خود: ندارد. جابه جایی ها: فرد به سرکوبی کشاننده ها در ناهشیار پرداخته، اما با کوچک کشیدن بردارش قبل ازخود که سزاوار تنبیه است آن ها را با استفاده از مکانیزم جا به جایی ارضا می کند. افزودن یک نوزاد: ندارد. افزودن یک فرد مسن تر یا یک بزرگسال: ندارد افزودن جفت خود: ندارد. افزودن یک حیوان: ندارد. نزدیکی دو شخص: تعامل چندانی بین دو فرد دیده نمی شود.حتی دستان خودرادرنقاشی پنهان کرده یاترسیم نکرده است. رابطه با فاصله: ارتباط بین اعضا با فاصله وجود دارد. اعضا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، ولی با هم تعاملی را نشان نمی دهند. همسانسازی هشیار: همسانسازی با خود صورت گرفته است یعنی با واقعیت و من. همسانسازی نا هشیار: آزمودنی در این سطح با پدر همسانسازی کرده است و چهره خود را تقریبامثل او ترسیم کرده است و پدر را ارزنده سازی کرده است. اظهار نظر نهایی کودک، 9 ساله و کلاس سوم ابتدایی است.ازمودنی شخص ارزنده سازی شده رابلندترازهمه کشیده است.ولی دقت زیادی درترسیم ان نداشته است وکمتررنگ امیزی شده است.ریتم نقاشی، یکنواخت است (به خصوص در آدمک ها) که می تواند گرایشات وسواسی درشکل اضطرابی را در فرد نشان دهد. آزمودنی به صورت ناهشیار تمایل به داشتن عضوی مؤنث در خانواده را نشان داده است. کنش های شناختی و ذهنی آزمودنی تا حدودی ناکارآمد و ضعیف است. براساس مؤلفه های موجود در نقاشی می توان گفت که کودک در زمینه ارتباط با مادر دچار تعارض است. اضطراب او ناشی از کشاننده های درونی است، چرا که باجابجاکردن برداری که ازاوکوچکتراست را وارد داستان می کند و او را سزاوار تنبیه پدرمی داندنه خودش را.

Go to top